วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556

ติดตามการดำเนินงาน กข.คจ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเทพสถิต โดย นายอิทธิพล ชัยภักดี และนายสิทธิศักดิ์ ศิริวัฒนโชติกุล พัฒนากร ลงพื้นที่ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงาน กข.คจ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต พร้อมประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน เช่น กทบ  กลุ่มออมทรัพย์ฯ OTOP กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ร่วมสาธิตกิจกรรมอาชีพ ในโครงการอำเภอเคลื่อนที่

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเทพสถิต ร่วมกับศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอเคลื่อนที่ ที่บ้านวังกวาง ตำบลบ้านไร่ ซึ่งได้นำกิจกรรมการจักสานตะกร้าโครงเหล็กเชือกมัดฟาง มาสาธิตถึงวิธีการทำโดยมีวิทยากรให้ความรู้ กับคนในชุมชนที่สนใจมาศึกษาเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดเป้นอาชีพเสริมได้
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

เครือข่าย OTOP ร่วมจำหน่ายสินค้าในงานงานชาดและงานประจำปี จังหวัดชัยภูมิ ปี 56

เครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมพิธิเปิดและร่วมจำหน่ายสินค้าในงานกาชาดและงานประจำปีเจ้าพ่อพระยาแล ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 12 - 20 มกราคม 2556ฝึกอบรมการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นายสุมงคล ทูลไธสง พัฒนาการอำเภอเทพสถิต มอบหมาย นายอิทธิพล  ชัยภักดี พัฒนากรประจำตำบลห้วยยายจิ๋ว จัดฝึกอบรมเพื่่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี